Garantija
  • Baldams suteikiama 24 mėnesių garantija.
  • Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento , kai pardavėjas perduodą prekę pirkėjui, kai numatyta sutartyje.
  • Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: pirkimo-pardavimo sutartį, pinigų apmokėjimo kvitą.
  • Garantiniu laikotarpiu nustatytus kokybės neatitikumus ištaisysime.
  • Prekių trūkumų šalinimas , keitimas ir grąžinimas vykdomas vadovaujantis 2012m kovo 15d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-243 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
  • Vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties pagal CK 6.22810 straipsnį.
  • Prekės garantiją pagal įstatymą CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl Prekių trūkumų pareikšti.